آرشیو: آموزش متخصصان

PTSD
PTSD

اختلال فشار روانی پس آسیبی(P.T.S.D) چیست؟ آخرین زیر گروه اختلالات اضطرابی،اختلال استرسی پس از ضایعه روانی P.T.S.Dاست.در این اختلال نشانه های مرضی روانشناختی به دنبال یک حادثه ضا یعه گر روانی که معمولا خارج از تحمل تجربه انسان است رخ می نماید.محرکهایی که موجب این سندرم می شوند در اکثر…

آموزش حل مساله
آموزش حل مساله

آموزش حل مساله   ( PROBLEM  SOLVING  TRAINING )     آموزش حل مساله (PST) روشی درمانی است که ماروین آر گلدفرید(۱۹۸۰)بیشترین کوشش را در راه گسترش این روش درمانی به خرج داده است.اندیشه اصلی گلدفرید این است که باید به مددجویان یا مراجعان راههای برخورد درست با موقعیت های کلی را آموخت نه صرفا…