نویسنده: محمود نودرگاه فرد

همه مشکلات زنان بی‌پناه
همه مشکلات زنان بی‌پناه

   یکی از مشکلاتی که جوامع مختلف با آن روبه‌رو هستند‌‌، مسئله «زنان سرپرست خانوار» است. این مسئله د‌‌ارای تبعات فراوانی از نظر اجتماعی، اقتصاد‌‌ی و فرهنگی است. زنان سرپرست خانوار یا خود‌‌سرپرست به زنانی اطلاق می‌شود‌‌ که مسئولیت تأمین معاش، اد‌‌اره امور خود‌‌ یا خانواد‌‌ه خود‌‌ را به طور د‌‌ائم…

مشخصات گفتار مردان
مشخصات گفتار مردان

مشخصات گفتار مردان : مردان در شیوه سخن گفتن خود ،‌ رقابت جو ترند و به طور مشخص در فرآیند نوبت جویی رقابتیدرگیر می‌شوند . یعنی سخن دیگران را قطع می‌کنند تا خود سر رشته کلام را در اختیار گیرند . تحقیقات نشان داده است ۹۶ درصد از موارد قطع کلام دیگران…

آموزش حل مساله
آموزش حل مساله

آموزش حل مساله   ( PROBLEM  SOLVING  TRAINING )     آموزش حل مساله (PST) روشی درمانی است که ماروین آر گلدفرید(۱۹۸۰)بیشترین کوشش را در راه گسترش این روش درمانی به خرج داده است.اندیشه اصلی گلدفرید این است که باید به مددجویان یا مراجعان راههای برخورد درست با موقعیت های کلی را آموخت نه صرفا…

استرس
استرس

”  استرس “     شرح بیماری استرس‌ عبارت‌ است‌ از واکنشهای‌ فیزیکی‌، ذهنی‌ و عاطفی‌ که‌ در نتیجه‌ تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فرد، تجربه‌ می‌شوند. تغییرات‌ می‌توانند بزرگ‌ یا کوچک‌ باشند. پاسخ‌ افراد به‌ تغییرات‌ زندگی‌ متفاوت‌ است‌. استرس‌ مثبت‌ می‌تواند یک‌ انگیزش‌ دهنده‌ باشد در حالی‌ که‌ استرس‌ منفی‌ می‌تواند در زمانی‌ که‌ این‌…

test

test