کارشناسان درمان کلینیک تخصصی راستا

کارشناسان درمان کلینیک تخصصی راستا

 

کارشناسان درمان کلینیک تخصصی راستا

 

نام کارشناس

 

تحصیلات

 دکتر محمود نودرگاه فرد محمود نودرگاه فرد (مدیر و مؤسس) دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
  نیلوفر طهمورسی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
  الهام سوری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
  امیری-large صدیقه امیری کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  اکبری زهرا اکبری کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  زیادخانی-large پروا زیادخانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  فریدون باقری کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
 افشین اعلم پور افشین اعلم پور کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  پهلوان-large کیوان پهلوان کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  سارا رحمانی کارشناس ارشد مشاوره
 2 فریبا سلیمی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
مرجان اهتمام کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
فرنوش مهریان کارشناس ارشد روانشناسی عمومی