مرکز خدمات مشاوره وروانشناسی راستا

1

مشاوره

فردی ، گروهی ، ازدواج ، کودک و نوجوان ، تحصیلی ، شغلی ، افسردگی ، استرس ، مشکلات رفتاری و ارتباطی و ...

2

آموزش

کارگاههای آموزشی عمومی ویژه عموم ، کارگاههای آموزشی تخصصی ویژه دانشجویان و متخصصین حوزه روانشناسی

3

پژوهش

پذیرش و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مرتبط با علوم روانشناختی


مقالات تخصصی و علمی